​​​De Junior Campus biedt het International Primary Curriculum (IPC). ​Het IPC is een curriculum met een internationale focus gericht op het leren. Het curriculum werkt vanuit thematische units die gemiddeld  6 tot 8 weken duren en bedoeld is voor de groepen 1 tot en met 8, waarbij vakken als: aardrijkskunde, geschiedenis, economie, maatschappijleer en de creatieve vakken geïntegreerd worden aangeboden.

Structuur

Iedere unit begint voor de kinderen met een startpunt. De kinderen worden enthousiast gemaakt en betrokken bij het onderwerp. Daarna volgt de kennisoogst waar we inventariseren wat de kinderen al weten, wat ze denken te weten en wat ze graag willen leren. Het derde vaste onderdeel is de uitleg van het thema. Hierin wordt geschetst wat er de komende periode geleerd gaat worden. Vervolgens starten de lessen waarin het thema per vakgebied wordt uitgewerkt. De kinderen werken aan verschillende kennis-, inzicht- en vaardigheidsdoelen De units worden afgesloten met een afsluiting waar met regelmaat ouders bij betrokken worden. 

Voor de ouders starten de units met een ouderbrief waarin te lezen staat wat de kinderen de komende weken gaan leren. Via Parro worden de ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de klas.

ipclogo

Betrokkenheid

Tijdens elke unit leren we de kinderen doelgericht nieuwe vaardigheden, ontwikkelen, doen ze nieuwe kennis op en leren we hen verbanden te leggen tussen verschillende vakken zoals geschiedenis, techniek en aardrijkskunde. Zo wordt het leren verdiept en worden kinderen meer eigenaar over hun leren. Dat stimuleert hun motivatie en de betrokkenheid.

Door lessen en instructies met verschillende werkvormen aan te bieden stimuleren we het ontwikkelen van diverse leerstrategieën. Ook dit draagt bij aan meer betrokkenheid. 

In elke klas heeft het leren op de 'leerwand' een duidelijke plek. Op de wanden zijn de leerdoelen en de leerbewijzen waaraan wordt gewerkt terug te vinden. Zo maken we het leren zichtbaar en nemen we de kinderen en u als ouders mee in het leerproces.