Taak MR

Sinds 2007 bestaat de Wet Medezeggenschap op Scholen [WMS] voor alle scholen in het primair onderwijs. De MR praat, samen met de directie, over belangrijke schoolzaken. (formatie, begroting, inhoud van ons onderwijs, visie). De MR heeft recht op overleg met de directie en zij kan zelf onderwerpen aandragen, die zij wil bespreken. Waar nodig worden er andere teamleden uitgenodigd, om plannen die gemaakt zijn, toe te lichten. Over sommige onderwerpen mag de MR de directie adviseren, bij andere onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht (artikelen 10 t/m 14 WMS) 

De MR komt tenminste vier keer per jaar bijeen. Onderwerpen worden door zowel directie als MR ingebracht. De directie geeft tijdens de vergadering een toelichting. Op basis van deze informatie geeft de MR advies of instemming. De MR vindt het belangrijk om zich zoveel mogelijk proactief op te stellen. De vergaderingen van onze MR hebben een open karakter. In open gesprekken, met gelijkwaardige inbreng van iedereen, in een uitstekende sfeer, zoeken we de dialoog met elkaar.

Contact met MR

Heeft u vragen aan of over de MR, neem dan contact op via: mr.juniorcampus@gmail.com

Samenstelling MR

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door 2 ouders en 2 teamleden.
De oudergeleding bestaat uit: Mascha Soonius en Gilian Ambaum
De teamgeleding bestaat uit: Eva ’s-Gravendijk en Kim Eglesz-Schotman

Notulen van de MR

Voor het jaarverslag en de notulen: zie kopje documenten.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

​Met ingang van 1 augustus 2009 valt onze school onder het bestuur van de "Stichting Alberdingk Thijm Scholen". Dit bestuur, vertegenwoordigd door twee bestuursmanagers, overlegt geregeld met de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).
​De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van de stichting. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. Vanuit de MR van de Junior Campus wordt op dit moment Masch Soonius en Eva ‘s-Gravendijk afgevaardigd.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Spreek dan één van de MR-leden aan of mail naar bovenstaand emailadres.