Een verzoek voor verlof kan bij de directeur van de school ingediend worden middels het formulier dat hiernaast te downloaden is. Houd er rekening mee dat een verzoek aan de hand van onderstaande regels wordt toe- of afgewezen. Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen.


Geldige redenen voor verlof


Er is een leerplichtwet die verlof regelt. De regels zijn voor alle basisscholen hetzelfde. Geldige redenen voor verlof zijn:

 • Extra verlof bij religieuze feesten: Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.

 • Op vakantie onder schooltijd: Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar op vakantie met uw gezien. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep (bijv. seizoensgevonden werk, piekdrukte tijdens de schoolvakantie, als zelfstandige een groot deel van het inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent).
  - u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen;
  - verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan;
  - het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).

 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  - verhuizing van het gezin;
  - bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  - ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  - overlijden van een bloed- of aanverwant;
  - viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvraagformulier verlof